قوانین و مقررات

لورم

فصل اول: تعاریف مادۀ 1 – کلیة اصطلاحات و واژه‌هایی که در مادة یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز کاربرد دارند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند : 1) قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن. 2) قانون تجارت: قانون تجارت مصوب سال 1311 همراه با اصلاحیة آن در سال 1347. فصل دوم: نام – موضوع – مدت – تابعیت و مرکز اصلی مادۀ 2 – نام شخص حقوقی که طبق این اساسنامه تأسیس و اداره می‌شود، "شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)" است که از این پس شرکت نامیده می‌شود. مادۀ 3 – موضوع شرکت عبارتست از: 1) تشکیل، سازماندهی و ادارة بورس کالا به صورت متشکل ،سازمان یافته و خودانتظام به منظورانجام معاملات کالاهای پذیرفته شده واوراق بهادارمبتنی برکالای پذیرفته شده ، توسط اشخاص ایرانی و غیرایرانی مطابق قانون و مقررات. 2) پذیرش کالاهاو اوراق بهادارمبتنی بر آن ازقبیل :فلزات ،کانی های غیرفلزی ،کالاهای کشاورزی واوراق بهادار مبتنی بر هرکدام مطابق قانون و مقررات. فصل سوم: چهارچوب فعالیت مادۀ 6 – تمامی ارکان شرکت اعم از مجامع عمومی، مدیران، بازرس/حسابرس و همچنین اعضای شرکت و اشخاص وابسته مکلفند کلیۀ قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. تصمیمات، اقدامات و فعالیتهای ارکان، اعضا و اشخاص وابسته شرکت تحت نظارت سازمان در چهارچوب قانون، مقررات و اساسنامۀ شرکت مي‌باشد. مفاد این ماده بر اطلاق یا عموم کلیۀ مواد اساسنامه و دیگر اختیارات ارکان و اعضای شرکت حاکم است. مادۀ 7 – مقررات موضوع مادة 6 از جمله شامل موارد زیر خواهد بود: 1) وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شرکت و هر یک از ارکان یا مدیران 2) الزام شرکت به ارائة اطلاعات به ارکان بازار اوراق بهادار، اشخاص یا مراجع ذیصلاح دیگر یا انتشار اطلاعات برای عموم حسب مورد 3) نحوۀ پذیرش، تعلیق و لغو عضویت اعضا یا خودداری از پذیرش متقاضیان عضویت، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اخلاقی مدیران اعضا، مقررات انضباطی حاکم بر آنها، وظایف آنها و همچنین نحوۀ خاتمة فعالیت آنها در شرکت فصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام مادۀ 8 – سرمایة شرکت مبلغ 100 میلیارد ریال می‌باشد که به 100 میلیون سهم عادی1.000 ریالی با نام تقسیم شده و تمام آن به صورت نقدی پرداخت شده است. مادۀ 9 – سهامداران شرکت به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند: 1) دستة اول: اشخاص حقوقی که مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه 1345 مجوز فعالیت کارگزاری دریافت کرده‌اند یا مطابق قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجوز کارگزاری یا کارگزار/معامله‌گری دریافت داشته و به عضویت شرکت پذیرفته می‌شوند. فصل پنجم: ارکان شرکت مادۀ 18 – ارکان شرکت عبارتند از: 1) مجامع عمومی، 2) هیئت مدیره، 3) مدیر عامل، 4) بازرس/حسابرس. فصل ششم: مجامع عمومی مادۀ 19 – وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العادة شرکت‌های سهامی عام است، مگر اینکه به موجب قانون، مقررات یا مواد این اساسنامه ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد. مادۀ 20 – کلیۀ جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور نمایندۀ سازمان رسمیت می‌یابد. نمایندة سازمان به عنوان ناظر در مجامع عمومی شرکت حضور یافته و چنانچه تشخیص دهد تصمیمات اتخاذ شده در این مجامع برخلاف قانون، مقررات یا منافع عموم به خصوص عموم سرمایه‌گذاران است، موظف است موضوع را به رئیس مجمع اطلاع دهد. رئیس مجمع مکلف است تذکرات ناظر را به سهامداران حاضر در جلسه اعلام نماید. تبصره: تصمیمات مجمع عمومی پس از تأیید سازمان مبني بر عدم مغايرت با قوانين و مقررات معتبر است. در صورت عدم تأیید مصوبات مجمع عمومی از سوی سازمان، هیئت مدیره مجاز به اجرای مصوبه نبوده و در صورت لزوم باید مجمع عمومی را جهت تعیین تکلیف دعوت نماید.

خرید بسته های تحلیل

عضویت در خبرنامه